Om een beeld te krijgen wat de NHC de laatste jaren deed is het goed om eens te inventariseren wat er zoals ondernomen is door de NHC. Een dergelijke inventarisatie kan handvatten bieden om de toekomst tegemoet te treden. Hieronder een inventarisatie.

Promotie
In augustus 2000 werd de dag van het Ned. Hoen gehouden. Die dag werd meerdere jaren georganiseerd. Daarna waren er enkele jaren ‘Dagen van het Levend Erfgoed’(SZH) en daarna de ‘Landleven dagen(LANDLEVEN). In 2001 had de NHC een coördinerende rol bij Vorstelijk Vee bij Het Loo. De Nederlandse hoenderrassen waren er te zien. In 2003 organiseerde de NHC, na een grote ruiming onder pluimvee, een geslaagde herbevolkingsdag in het Pluimveemuseum. De NHC organiseert met de rasverenigingen jaarlijks voor het bevolken van de Hoendertuin van het Pluimveemuseum. De NHC gaf boekjes ‘Onze Nederlandse Hoenderrassen’ in meerdere talen over de Nederlandse hoenderrassen uit. Van 2005 tot en met 2012 verscheen er jaarlijks een special van Ons Hoenderblad: “Jaarboek Nederlandse hoenderrassen’. In 2016 wordt dit weer opgepakt. In 2005 liet de NHC posters met alle Nederlandse rassen drukken. Er werd ook een carrousel om dieren te showen gemaakt. Die carrousel wordt regelmatig, kan intensiever, gebruikt. Er verschenen meerdere specials van Ons Hoenderblad w.o.: Hokidee, Waarom geen F?, Het broedseizoen in beeld, de Schijndelaar. Al enkele jaren bestaat er bij het Pluimveemuseum een kinderkippenclub. Deze club fokt o.a. Nederlandse hoenderrassen op. Het initiatief hiervoor kwam van de NHC. Het lesmateriaal werd door de NHC verzorgd. In 2013 werd er in het kasteel Sypesteyn bij Loosdrecht een tentoonstelling met werken van d’Hondecoeter gehouden. De NHC leverde hiervoor de kippen die op de schilderijen te zien waren. In het Scheepvaartmuseum draait permanent een filmpje met een Hollandse Kuifhoen. De NHC organiseerde deze betrokkenheid en zorgde voor de aanwezigheid van dieren bij de opnamen. De SZH heeft met door de NHC aangeleverde teksten en ideeen materiaal voor clubs ontwikkeld.

Cultuurhistorische onderwerpen/levend erfgoed
In 2000 gaf de NHC het boek ‘Nederlandse hoenders in perspectief’ uit. In Ons Hoenderblad verschenen tot nu toe veel artikelen met cultuurhistorische informatie betreffende kippen in ons land. De kip in onze cultuur vroeger en nu in bijvoorbeeld oude volksverhalen kreeg aandacht in Ons Hoenderblad. Vanaf 2000 tot nu toe verschenen ongeveer 2000 pagina’s in Ons Hoenderblad met veel cultuurhistorische/levend erfgoed onderwerpen. De NHC had regelmatig contact met cultuurhistorische instellingen.

Foktechnische onderwerpen
Onderwerpen die rasvereniging overstijgend zijn werden aangekaart speciaal als het de Eikenburgerkriel en de Schijndelaar betrof. Diverse keren kwamen foktechnische onderwerpen aan de orde tijdens NHC-bijeenkomsten.

Rasverenigingen e.d.
Jaarlijks is er in januari een bijeenkomst met vertegenwoordiger van rasverenigingen. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere: de Europese Standaard, genetisch onderzoek, pelvarianten; blok-, gestreept-, geband- en korrelgepeld. In 2000 organiseerde de NHC met medewerking van de rasverenigingen een jubileumshow. In Ons Hoenderblad stond steeds informatie betreffende de activiteiten van de rasverenigingen. Er was regelmatig aandacht voor de Eikenburger en de Schijndelaar. Van het laatstgenoemde ras verscheen zelfs een special van Ons Hoenderblad. Onderzoek naar de geschiedenis van de rassen leidde dikwijls tot artikelen in Ons Hoenderblad. De NHC was betrokken bij het ‘Jaar van Barnevelder’ de Denk bijvoorbeeld aan een succesvolle schrijfwedstrijd.. De tekst voor de Barnevelderwand in het Pluimveemuseum werd verzorgd door de NHC.

Keuren
De NHC organiseert jaarlijks een clubtentoonstelling. Onderwerpen betreffende het keuren van Nederlandse rassen kwamen regelmatig aan de orde. Er verscheen een ‘special’ van Ons hoenderblad over de vraag waarom overigens goede dieren geen F kunnen halen. Dit werd per ras besproken en werd aangeven wat de keurmeester ertoe brengt een verder goeddier toch geen F te geven.

Diverse onderwerpen
In 2000 organiseerde de NHC het succesvolle congres ‘Maak de media nieuwsgierig’. Een verzameling ideeen van liefhebbers verscheen met ‘Een broedmachine voor de toekomst’. De NHC organiseerde een trip voor de leden naar de Wissenschaftlicher Geflugelhof bij Rommerskirchen in Duitsland. Er verscheen dit jaar een special van Ons Hoenderblad over de vraag ‘waarom geen F?’
 

 

Geschiedenis van de NHC

Na 1850 komen industrialisatie en verstedelijking in ons land op gang. Kort daarop ontstaan bij vooral de meer welgestelden gevoelens van verheerlijking van de natuur en de romantiek. Er is een duidelijk verband tussen deze veranderingen.
Rond de eeuwwisseling worden allerlei natuurbehoudende verenigingen opgericht. Denk aan de Vogelbescherming, Natuurmonumenten enz.
Ook de Nederlandse Hoender Club wordt opgericht in 1900. Kippen-Roelof Houwink, zoon van een grossier in koloniale waren en koffiebrander is de eerste 25 jaar voorzitter van de NHC. De NHC stelt rasbeschrijvingen op en promoot het behoud van ons nationaal kakelend cultuurgoed.
Na de Tweede Wereldoorlog komen er steeds meer speciaalclubs van Nederlandse hoenderrassen. Dat heeft de positie van de NHC veranderd. De NHC bemoeit zich bijvoorbeeld niet ongevraagd met rastechnische zaken, als er een speciaalclub van een ras is. De NHC maakt daarentegen wel graag reclame voor de speciaalclubs en de rassen. Ook staat de NHC, wel meer dan in het verleden, open voor liefhebbers. Denk daarbij o.a. aan:

- De "Dag van het Nederlandse Hoen", een jaarlijkse dag voor allen die onze rassen een warm hart toedragen.
- Ons Hoenderblad, het clubblad van de NHC staat 4x per jaar vol met allerlei "hoenderweetjes".
- De vraagbaakfunctie, liefhebbers kunnen bellen voor een advies.

 

Brochure Kip

De brochure kip is een uitgave van de WUR.
Deze brochure is in samenwerking met de Nederlandse Hoender Club en Stichting Zeldzame Huisdierrassen tot stand gekomen.

In deze brochure vindt u de geschiedenis van het Nederlandse hoen vanaf het begin van onze jaartelling tot nu toe.
Alle Nederlandse rassen worden in deze brochure geëtaleerd.
Tevens wordt er aandacht besteed aan de kansen die er liggen om ons levend cultuur historisch erfgoed duurzaam te kunnen behouden.

Hieronder kunt u de brochure Kip downloaden.

57069_Gewijzigde_herdruk_Hoenderrassen_V2.pdf