NIEUWBERICHTEN

BIJDRAGEN AAN DE NHC nieuwsberichten:
REDACTIE PIET KROON & Ad Taks
Email: adtaks123@gmail.com

Uitnodiging NHC ledencontactdag / jaarvergadering 2024.
Datum: zaterdag 9 maart 2024 Tijdstip: 10.30 uur
Locatie: Pluimveemuseum, Hessenweg 2a Barneveld

Programma:
9.30 uur tot 10.30 uur: Inkooien Nederlandse rassen in de buitenvolières
en/of nalopen tomen in de binnen verblijven.
10.30 uur tot 12.30 uur: Algemene ledenvergadering.
12.30 uur tot 13.00 uur: Lunch.
13.00 uur tot 15.00 uur: Rondleiding foto expositie + Bespreking activiteiten Jubileum NHC.

 • INZAKE LUNCH: De kosten van de lunch zijn € 17,50
  Opgave voor maandag 4 maart bij Ad Taks, T. 06-12433335 of E. adtaks123@gmail.com.

Agenda NHC jaarvergadering (10.30 uur tot 12.30 uur).

 1. Opening door voorzitter Bert Beugelsdijk.
 2. Notulen jaarvergadering van NHC op zaterdag 18 maart 2023 (door Frits Dommerholt).
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Jaarverslag van de secretaris (niet aanwezig i.v.m. vacature vacant).
 6. Financieel jaarverslag 2023 (zie verderop: Financieel overzicht NHC 2023)
 7. Verslag van de financiële commissie over het boekjaar 2023.
  Bestaande uit de heren Jan Jore en Gert Riezenbos
 8. Benoeming financiële commissie 2024, en verder.
  Jan Jore Boekjaar 2023
  Gert Riezebos Boekjaar 2023 en 2024
  Theo de Graaff reserve boekjaar 2023 + Boekjaar 2024 en 2025
  Te benoemen: ……………………reserve boekjaar 2024 + Boekjaar 2025 en 2026
 9. Contributie 2024:
  Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd op 20,- euro (Automatisch betalen 17 euro) te laten.
 10. Begroting 2025 en conceptbegroting 2026.
 11. Bestuursverkiezing:
  • Voor het secretariaat NHC is Dhr. Benno Crezee bereidt deze te willen gaan vervullen.
  • Voor extra bestuurslid NHC is Dhr. Henkjan Garretsen bereidt deze te willen gaan vervullen.
  • Als “Jubileumbestuursleden NHC” zijn de heren Klaas van der Hoek en Edgar de Poel bereidt deze te willen gaan vervullen.
  • Overige kandidaten kunnen zich bij het NHC bestuur melden tot 24 uur voor aanvang deze vergadering.
   Rooster van aftreden:
   2024: Penningmeester Ad Taks en bestuurslid Frits Dommerholt (beide herkiesbaar).
   2025: Voorzitter Bert Beugelsdijk en bestuurslid Ger Brouwer.
   2026: secr. + evt. Bestuurslid, …………………..en verder.
 12. Vaststellen tentoonstellingen voor het seizoen 2024 – 2025 We gaan er van uit dat er shows zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan graag vrij mandaat aan het bestuur om wat anders te regelen. Mogelijk een thuiskeuring in samenwerking met speciaalclubs, of een digitale keuring
  Club show (Nederlands kampioenschap NHC): Oneto
  Bond clubshow: Noordshow
  District shows: Peelhorstshow Veluwepoortshow Súdwest Fryslânshow Kernhemshow Regio West
 13. Voorstel prijzenschema (201) Nederlandsche Hoender Club. Zie hieronder.
 14. Prijsuitreiking digitale show Oneto 2023 aan prijswinnende NHC leden.
 15. Terugkoppeling NHC Speciaalclub vergadering + KLN dier technische raad.
 16. NHC Inventarisatie per ras hoeveel fokkers per kleurslag en het aantal mannelijke en vrouwelijke dieren elke drie jaren. Dan weten we wel hoe de vlag erbij hangt.
  (I.s.m. de Speciaalclubs van Nederlands ras(sen).
 17. Fokcirkels en NHC bordje voor fokkende deelnemers. Een aantal rassen is al begonnen met fokcirkels, ook wordt hier verder vervolg aan gegeven.
 18. Opzetten van digitale ras dossiers van de Nederlandse hoender en watervogelrassen. NHC heeft (analoog/digitaal) materiaal, de rasvereniging zelf, KLN, het Pluimveemuseum. (Nieuwe fokkers weten vaak niet wat er is en bestaande archieven verdwijnen bij overlijden.)
 19. Podcast per ras en algemeen over de ontwikkeling van de rassen. Apparatuur kost een paar honderd euro. De nog aanwezige kennis gaat snel uit de tijd dus actie is noodzakelijk!
 20. 13 april a.s.: Noordoost Nederland (Klaas vd Hoek) nabij Noordwolde waar o.a. Klaas en Edgar een presentatie houden over de verspreiding en genetica van de gepelde rassen.
 21. Jongdierendag NHC (Nederlandse rassenkeuring, voor leden en niet leden): voorstel zaterdag 7 sept. AKV te Amersfoort. Alternatief als we geen dieren mogen verzamelen?
 22. Datum en plaats voor de NHC jaarvergadering in 2025. (voorstel 08-03-2025 in PVM).
 23. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
 24. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

12.30: Gezamenlijke lunch. – De kosten van de lunch zijn € 17,50 / Opgave voor maandag 4 maart bij Ad Taks, T. 06-12433335 of E. adtaks123@gmail.com.

13.00 uur tot 15.00 uur: – Rondleiding foto expositie + Bespreking activiteiten Jubileum NHC. Zie verderop in uitnodiging!

Nederlandse Hoender Club Agenda/activiteiten 2024:
17 februari: NHC / Nederlandse speciaalclubs bespreking in Pluimveemuseum Barneveld.
Zaterdag 9 maart 2024: NHC jaarvergadering en lezing KLN rassen van het jaar Aanvulling hoenders in het Pluimveemuseum door speciaalclubs.
13 april: noordelijke NHC ledencontactdag te Noordwolde.
7 september : NHC Jong dierendag of Contactdag AKV gebouw te Amersfoort.
Zaterdag 4 november: dieren ophalen en of wisselen op Pluimveemuseum.

125 jaar NEDERLANDSCHE HOENDERCLUB (NHC).

In 2025 bestaat de Nederlandsche Hoender Club 125 jaar. Daar willen wij niet zomaar aan voorbij gaan en we hebben graag input van onze leden of derden met goede ideeën of suggesties. Denkt u aan iets leuks, neem dan contact met ons op.
Als NHC bestuur hebben wij het voornemen om in het Pluimveemuseum een mini-symposium te organiseren, met als thema; Toekomstbestendigheid van onze Nederlandse hoender rassen!
Tijdens dit symposium willen wij ook de speciaalclubs de mogelijkheid geven hun rassen te promoten middels een eigen standje. Samen met het Pluimveemuseum willen wij landelijk aandacht aan deze dag geven zodat ook vele liefhebbers en niet georganiseerde hobbyhouders die dag het Pluimveemuseum kunnen komen bezoeken. In verleden is gebleken dat zo’n dag vele bezoekers trekt en ook erg verbindend tussen de speciaalclubs zelf werkt. Daarom willen wij dit zo graag wederom weer organiseren.
Canon van de Nederlandse hoenderrassen; In 2025 exposeren in het Pluimveemuseum dat het verhaal vertelt van de ontwikkeling van de Nederlandse Hoenders.
Naast dit alles willen wij een foto expositie betreffende alle Nederlandse rassen, groot en/of kriel, in het Pluimveemuseum tentoonstellen. Het idee is om komend jaar alle Nederlandse rassen op een oorspronkelijke locatie te gaan fotograferen. Denk aan bijv. achtergronden zoals G.S.Th. van Gink (1890-1968) onze rassen een 125 jaar geleden al heeft afgebeeld. Dus een foto die klassiek verwijst naar het ontstaan van het ras, soms eeuwen terug. Het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem biedt prachtige locaties voor een dergelijk fotoshoot project. Uniek om dit vorm te geven.
De hoender vakfotograven Wilma en Ad Taks willen dit project uitrollen.
Wat voorbeelden:
Een toom Barnevelders bij een Gelderse boerderij met Veluwse boer en boerin.
De Wesumer in een traditionele Welsumer legschuur met fokkers in traditionele kledij.
De Twentse hoenders in Battle in een 17de eeuws tafereel.
Drentse hoenders bij een plaggenhut met fokkers in typische Drentse klederdracht.
Friese hoenders bij een Friese stelpboerdij met traditoneel geklede Friese boer en boerin
Hollandse hoenders bij een typisch Hollands molen landschap of autentiek Hollands dorpsbeeld.
Tot slot: Mogelijk kan dit fotoproject middels een kleine uitgave, met passende tekst een blijvend historich dokument worden of een NHC jubileumuitgave. Wij willen dit project dan ook het liefst samen met de speciaalclub van betreffende rassen realiseren. Voor suggesties of ideeen mag u uiteraard altijd contact opnemen met Wilma en Ad Taks. (M. 06-12433335 of E. adtaks123@gmail.com).

NHC Ledencontactdag, zaterdag 6 mei 2023.

Als in onze laatste NHC jaarvergadering besproken willen wij 2 x per jaar een dagje organiseren voor jullie leden. Dit om elkaar toch te kunnen ontmoeten ondanks het tentoonstellingsverbod wat ons zo belemmert in onze uitoefening van onze mooie hobby. De eerste dag organiseren wij in het zuiden en in het najaar zal in het noorden een dag worden georganiseerd zodat iedereen hier naar toe kan komen terwijl de afstand voor ieder te doen blijft.

De kosten zijn 25 euro per persoon  voor ontvangst koffie met eigen gemaakt gebak met streekproduct, een bezoek aan een bijzondere fotoexpositie, Passion pro Animalibus, een uitgebreide lunch met streekproducten op de Walnoothoeve(n) en tot slot een likeurproeverij.  Overige consumpties zijn verder voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven via bovengenoemd contactadres tot en met zondag 30 april.

Wij hopen velen van u op zaterdag 6 mei te mogen begroeten en dat het voor ons allen een geweldig leuke en gezellige dag gaat worden.

Namens het bestuur van de Nederlandsche Hoenderclub,

Ad Taks, penningmeester.

*/ NHC zich vooral inzetten op het onder de aandacht brengen van onze Nederlandse kippenrassen. Welke mogelijkheden zijn daar in de toekomst nog voor nu de shows meer en meer op de achtergrond raken. Hiervoor moeten nieuwe concepten uit gewerkt worden.

Bijeenkomst NHC zaterdag 10 sept 2022:

Op zaterdag 10 september zijn wij met diverse leden en keurmeesters in Amersfoort bij elkaar gekomen en hebben bovenstaand thema besproken d.m.v. presentaties over dit thema. Dit leverde verrassende nieuwe inzichten op die wij willen delen.

De PowerPoint presentaties na de succesvolle NHC contactdag op 10 september 2022 ;

NHC Contactdag gaat echt door op 10 september 2022 !

Een gezellige dag, voor zowel leden als niet-leden, om met elkaar te kunnen bijpraten dat staat nog steeds centraal. Wel heeft het bestuur van de NHC een alternatief programma opgezet, waarover u hieronder meer leest.

Door de Covid en Vogelgriep heeft onze hobby zwaar te lijden, en we zien elkaar de afgelopen jaren (mede door het uitvallen van de shows) veel te weinig. Daarom heeft het bestuur van de NHC er van alles aan gedaan om het mogelijk te maken nu toch een keer bij elkaar te komen. Voorop staat het gezellige samenzijn, maar in de agenda die wij hebben opgesteld kijken we ook naar de toekomst.

De primaire doelstelling van de Nederlandsche Hoender Club is de instandhouding van Nederlandse hoenderrassen. Daarbij wil de NHC zich vooral inzetten op het onder de aandacht brengen van onze Nederlandse kippenrassen. Welke mogelijkheden zijn daar in de toekomst nog voor nu de shows meer en meer op de achtergrond raken. Hiervoor moeten nieuwe concepten uit gewerkt worden, waarover we graag op 10 september met u in gesprek willen gaan. De NHC contact dag hebben we samen kunnen opzetten met de support en inbreng van enkele keurmeesters, bestuursleden en KLN. Wij hopen zowel leden van de NHC als niet-leden te kunnen begroeten in Amersfoort op 10 september.

Namens het bestuur NHC,  

Bert Beugelsdijk, Voorzitter.

Agenda en overige informatie NHC contactdag

De 1e NHC contactdag zal plaatsvinden op 10 september; Locatie is Bokkeduinen 4, Amersfoort. En natuurlijk is iedereen welkom, zowel leden als niet-leden.
Als u gebruik wilt maken van de gezamenlijke lunch (prijs € 20,=, voor- en hoofdgerecht plus toetje), dient u dit wel vooraf aan te melden bij onze coördinator (uiterlijk 4 september!). Indien u aan de lunch deelneemt, zal koffie en thee in het lunchbedrag inbegrepen zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u meer informatie vinden op onze website: https://www.nederlandsehoenderclub.eu
Ook kunt u contact opnemen met de Coördinator van de NHC contactdag:
Ger Brouwer,  Tel: 06-53648372    Email: brou6733@planet.nl

Agenda:
  9:30     Ontvangst en koffie vanaf 9:00 uur.

10:00     Digitaal keuren, iets voor de toekomst? En wat zijn aandachtspunten? Door Klaas van der Hoek.

11:00     Aandachtspunten bij het maken van dieren foto’s. Door Ad Taks.

11:45     Vragen en conclusies Digitaal keuren.

12:00    LUNCH.

13:00     Kunnen fokcirkels en lineair keuren helpen bij het in stand houden van ons levend erfgoed en als alternatief dienen als de reguliere keuringen geen doorgang vinden? Door Edgar de Poel te Groen.

14:00    Vragen en discussie toekomstige opzet beoordelingen.

14:30     Gezellige afsluiting.

LET OP: NHC EENDAAGSE JONGDIERENKEURING NHC OP 10 SEPTEMBER 2022 KRIJGT VERVANGEND PROGRAMMA !